AAAQuizMaster.com

Metric Volume Conversion Quiz - Study #1

Q1) One quart equals _?_ liters.


Q2) How many pints make one liter?

Q3) One liter equals _?_ milliliters.

Q4) One gallon equals _?_ liters.

Q5) One gallon equals _?_ cups.

Q6) Ten liters equals _?_ milliters.

Q7) Ten liters equals _?_ pints.

Q8) Ten liters equals _?_ gallons.

Q9) Nineteen liters equals _?_ gallons.

Q10) One liter equals _?__ fluid ounces.